Avís Legal

En compliment de l’art. 10 de Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informem que el responsable d’aquest lloc web és:


IDENTITAT: Fundació Escola Valenciana C.I.F.: G98108442
DOMICILI: Carrer Josep Grollo 91, Baix 46025 – València

E-MAIL: escola.v@fev.org

2 CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE FOGUERA.INFO
1.- OBJECTE.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE FOGUERA.INFO

Les presents condicions generals d’ús (d’ara en avant CGU), regulen l’accés i l’ús del Website sota el domini FOGUERA.INFO(d’ara en avant Website), titularitat de Fundació Escola Valenciana (d’ara en avant Escola Valenciana), posat a disposició dels usuaris (d’ara en avant Usuari/s).

Davant qualsevol dubte o consulta relacionada amb l’utilizació i accés al Website o de les presents CGU, pot contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicats en l’Avís Legal.

2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS.

L’utilizació del Website suposa l’aceptació plena per l’usuari de les CGU vigents a cada moment

en què l’usuari accedisca a aquest. Pel que aquest si no està d’acord amb qualsevol de les condicions ací establides deurà abstindre’s d’usar aquest Website.

En conseqüència, l’usuari ha de llegir amb atenció les CGU cada vegada que es propose utilitzar el Website.

En tot cas, Escola Valencia es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment les CGU. Així mateix, Escola Valenciana es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Website en qualsevol moment.

Per “utilització del Website”, s’entén a tot usuari que accedisca i navegue pel Website independentment que emplene els formularis de registre.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I DELS SEUS CONTINGUTS.

L’accés al Website i/o als Continguts inclosos en el mateix no implica ningún tipus de garantía respecte a la idoneïtat del Website i/o dels Continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris.

Escola Valenciana podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Website i/o als continguts, les quals duran ser observades pels usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del Website.

Llevat que es dispose una altra cosa, l’ús del Website tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de conexión a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tinga contractada l’usuari.

L’usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del Website es realitza en tot cas sota la seua consciència i exclusiva responsabilitat.

L’usuari s’obliga al compliment de les CGU, així com a complir els especials advertiments o instruccions contingudes en el Website i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seua màxima atenció tenint en compte la naturalesa i contraprestación del servei del qual gaudeix. A aquest efecte, s’abstendrà d’utilitzar el Website de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets d’Escola Valenciana, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això implique restricció a l’obligació assumida per l’usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’usuari s’obliga en l’utilització del Website:

a) A no introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Website, qualsevol informacin o material que siga difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apología al terrorisme, incite a la violència, a la discriminació per *raó de raça, sexe, ideología, religió o que de qualsevol forma atempte contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats publiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.

b) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website ningún programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d’Escola Valenciana, de qualsevol usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors d’Escola Valenciana o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.

c) A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringisca les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general ningun contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts.
Els Continguts del Website són posats a disposició de l’usuari amb informació procedent tant de fonts

pròpies com de tercers.

Escola Valenciana procura que els Continguts siguen de la major qualitat possible i que estiguen raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels Continguts.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Mitjançant aquestes CGU no se cedeix ningún dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilizació, reenviament o l’utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estiga legalment permés o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari podrá visualitzar i obtindre una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no siga amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’usuari deurà abstindre’s d’obtindre, o intentar obtindre, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’hagen posat a la seua disposició o indicat a aquest efecte o dels quals s’utilitzen habitualment en Internet (sempre que aquests últims no entranyen un risc de dany o inutilització del Website). l’usuari deurà respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat d’Escola Valenciana o de tercers.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

5.1.- Exclusió de Garantíes i Responsabilitat pel Funcionament del Website.

Escola Valenciana no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis
o Continguts oferits en aquest, ni que el contingut existent en el seu Website es trobe actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danyss i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per tals circumstàncies.

Escola Valenciana portará a cap, sempre que no concórreguen circumstàncies que ho facen impossible o de difícil execució i tan prompte tinga notícies dels errors, desconnexions i/o falta d’actualizació dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts.

Així mateix, Escola Valenciana no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu Website, ni l’accés a les seues diferents pàgines, quedant de la mateixa forma exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen originar-se per aquesta causa.

A més, Escola Valenciana no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que pogueren produir-se per l’utilització per part de l’Usuari d’un navegador d’una versión no actualitzada
o insegura en el navegador o dels danys, errors o inexactituds que pogueren derivar-se del mal funcionament d’aquest.

Amb la finalitat de disminuir el risc d’introducció de virus en el Website, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix en el Website. No obstant això, Escola Valenciana no garanteix
l’absència de virus, ni d’altres elements en el Website introduïts per tercers aliens Escola Valenciana que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, Escola Valenciana no serà en ningun case responsable de qualsevol dany i perjudici de tota naturalesa que pogueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Escola Valenciana adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Website, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàticos de tercers. No obstant això, Escola Valenciana no garanteix que tercers no autoritzats puguen tindre accés a la mena d’ús o navegació del Website que fa l’usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, Escola Valenciana no serà en ningun cas responsable dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

Escola Valenciana no es farà responsable en ningun cas de l’ús que els usuaris i/o tercers pogueren fer del Website o els Continguts, ni dels danyss i perjudicis que pogueren derivar-se d’aquest.

5.2.- Exclusión de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

Escola Valenciana no edita els Continguts de tercers publicats en el Website i, en conseqüència, no garanteix
ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests Continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat d’Escola Valenciana. Escola Valenciana no serà
en ningun cas responsable de qualsevol dany i perjudici que poguera derivar de: (i) la falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers i seus propis; (ii) la inadecuació per a qualsevol propositat i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts; (iii) decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en informació o dades facilitades o proporcionades en els Continguts, incloent sense llimitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.- ENLLAÇOS.

Aquelles persones que es proposen establir enllaços entre el seu pàgina Web i el Website deuran observar i complir les condicions següents:

i) No serà necessària autorizació prèvia quan l’Enllaç permeta orgànicament l’accés a la pàgina d’inici del Website, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Enllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part d’Escola Valenciana.

ii) La pàgina Web en la qual s’establisca l’Enllaç sol podrà contindre l’estrictament necessari per a identificar el destí de l’Enllaç.

iii) La pàgina Web en la qual s’establisca l’Enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol drets de tercers.

iv) Escola Valenciana es reserva el dret a bloquejar els Enllaços dirigits al Website que no compten amb autorització expressa amb caràcter previ fins i tot complint amb el preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.

7.- ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

Escola Valenciana es reserva el dret a exercir quantes accions tinga disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals del Website per part d’un usuari.

8.- NUL·LITAT PARCIAL.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectará la validesa o eficàcia de les restants, que seguiràn sent vinculants entre les parts.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents CGU es regirán pel que es disposa en la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquest Website contingudes en el present document de CGU del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, llevat que per imperatiu legal es determine el contrari, als Jutjats de València.

X